Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu 

www.elektrochrudim.cz
 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
Za pomoci: APEK (Asociace pro elektronickou komerci) 
 
 
Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi firmou Lukáš Neugebauer, prodej elektro a drobného zboží (velkoobchod - maloobchod) , Jiráskova 157, Chrast, 538 51,  a jeho zákazníky (dále  "kupující").
 
Prodávající: prodávajícím se rozumí firma Lukáš Neugebauer, Jiráskova 157 Chrast, 538 51, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 682 67 797, DIČ: CZ8102183133 (plátce DPH). Vedený u Obecního živnostenského úřadu v Chrudimi pod č.j. OZU/3390/2010/Mi/3, jenž je jejím kontrolním orgánem. Firma se zabývá především prodejem elektro, drobného zboží, galanterie, domácích potřeb, železářství a dárkových předmětů. 
 
Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro vyřízení jeho objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
Působnost  firmy (www.elekrochrudim.cz) (dodávka objednaného zboží) po celém území ČR. 
 
 Prodejna a prodejní doba 
Kamenná prodejna se nachází na adrese Jiráskova 157, Chrast, 538 51 (dále jen "prodejna"), která je zároveň adresou poštovní a doručovací pro E-shop www.elektrochrudim.cz. Její běžná otevírací doba je :
 
Pondělí   8:00 -  17:00
Úterý        8:00 -  17:00
Středa     8:00 -  17:00
Čtvrtek     8:00 -  17:00
Pátek       8:00 -  17:00 
Sobota    8:00 -  11:00
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Lukáš Neugebauer, se sídlem Jiráskova 157 , identifikační číslo: 682 67 797 IČ: CZ8102183133 (plátce DPH),  zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Obecního živnostenského úřadu v Chrudimi pod č.j. OZU/3390/2010/Mi/3    (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.elektrochrudim.cz     (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „www.elektrochrudim.cz“).
 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v  rámci svého samostatného výkonu povolání.
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce.
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
 
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do  svého uživatelského rozhraní. Ze  svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V  případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z  webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je  kupující povinen uvádět správně a  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je  kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v  uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za  správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k  přístupu do jeho uživatelského účtu.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než       nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z  kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a  to  zejména s  ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve  webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se  nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a  to  včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z  přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v  platnosti po  dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o  nákladech spojených s  balením a  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a  dodáním zboží uvedené ve  webovém rozhraní obchodu platí pouze v  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve  webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 
 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 
 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 
 3.4.3. informace o nákladech spojených s  dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do  objednávky kupující vložil, a to i s  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je  prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v  souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na  internetové připojení, náklady na  telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
 
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby
 
 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Lukáš Neugebauer, Jiráskova 157, 538 51 Chrast;
 
 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-877 006 0217 /0100, vedený u společnosti KB Chrudim (dále jen „účet prodávajícího“);
 
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému      ;
 
 bezhotovostně platební kartou
 
 
.
4.2. Společně s  kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i  náklady spojené s  dodáním zboží.
 
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.  4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
4.4. V  případě platby v  hotovosti či v  případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V  případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do        dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.5. V  případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s  uvedením  variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v  případě, že ze strany kupujícího nedojde k  dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.7. Případné slevy z  ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
4.8. Je-li to v  obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na  základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající       plátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v  případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
 
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle  ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a  od  kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v  čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má  kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v  případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od  kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v  předchozí větě. Pro odstoupení od  kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od  kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na  adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .
 
5.3. V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od  počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s  navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
5.4. V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, a  to  stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
5.5. Nárok na  úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
5.6. V  případech, kdy má kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V  takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím uzavřena s  rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
 
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 
6.1. V  případě, že  je  způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a  případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.
 
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
6.3. V  případě, že je z  důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s  jiným způsobem doručení.
 
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a  v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 
7. PRÁVA Z  VADNÉHO PLNĚNÍ
 
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z  vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 
 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 
 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 
 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 
 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u  použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se  vyskytne u spotřebního zboží v  době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 
7.5. Práva z  vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 
 
7.6. Další práva a povinnosti stran související s  odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
 
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 
 
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
 
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:  000  20  869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je  možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je  kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a  o  změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 
pozn.

Poskytnutí osobních údajů je nutné pro vytvoření objednávky, nezbytné komunikaci se zákazníkem, vystavení faktury, zaslání zboží a případné vyřízení reklamace. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, konkrétně evidenci daňových dokladů.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude správce provádět sám. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne správce osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci. Osobní údaje jsou využívány pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty a to v míře nezbytně nutné, v žádném případě osobní data třetí straně neprodáváme ani jinak neposkytujeme ke komerčnímu využití.
 
9.4. Osobní údaje jsou získávány pouze pro účely dodání zboží, bylo-li kupujícím jako způsob dodání zvoleno zaslání zboží.  
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se  zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či  na  telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve  smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 
10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V  případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k  ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 
11. DORUČOVÁNÍ
 
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je  spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by  se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o  právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím  I).
 
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v  elektronické podobě a není přístupná.
 
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: Lukáš Neugebauer, Jiráskova 157, 538 51, Chrast.  Adresa elektronické pošty elektro-chrudim@atlas.cz, telefon 774 304 004.
 
V Chrasti        dne 20.6.2018      
 
Novinky e-mailem

Tato volba není pro tento internetový obchod k dispozici.

Emailový a telefonický kontakt využijeme pouze  k tomu, abychom Vás mohli informovat o stavu vyřizování odeslané objednávky a aby Vás mohl dopravce kontaktovat v případě doručení zásilky.  
 

Kontakt

Lukáš Neugebauer
Jiráskova 157
538 51 Chrast
elektro-chrudim@atlas.cz
GSM: 774 304 004

 

Košík

Košík je prázdný

Cookies pomáhají k Vaší spokojenosti

"Používáním tohoto webu souhlasíte, že využívá cookies pro reklamu"    ROZUMÍM